Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
31364

KỈ NIỆM 93 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI LHPN VIỆT NAM

Ngày 20/10/2023 14:55:26

TUYÊN TRUYỀN KỈ NIỆM 93 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI LHPN VIỆT NAM

Trải qua 93 n¨m x©y dùng vµ ph¸t triÓn, d­íi sù l·nh ®¹o tµi t×nh, s¸ng suèt cña §¶ng, Héi LHPN ViÖt Nam ngµy cµng xøng ®¸ng lµ tæ chøc ®¹i diÖn, ch¨m lo b¶o vÖ quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p chÝnh ®¸ng cña phô n÷ ViÖt Nam. Héi LHPN ViÖt Nam ®· gi÷ v÷ng vai trß nßng cèt trong phong trµo Phụ nữ, kh«ng ngõng ®æi míi néi dung, ph­¬ng thøc ho¹t ®éng nh»m ph¸t huy mäi tiÒm n¨ng, søc s¸ng t¹o cña c¸c tÇng líp phụ nữ, ®ãng gãp quan träng trªn c¸c lÜnh vùc cña ®êi sèng x· héi, gãp phÇn thùc hiÖn nhiÖm vô ph¸t triÓn kinh tÕ- x· héi ®¸p øng thêi kú CNH-H§H cña ®Êt n­íc vµ héi nhËp quèc tÕ.

Ngµy 3/2/1930, §¶ng céng s¶n ViÖt Nam ra ®êi, më ra mét b­íc ngoÆt quyÕt ®Þnh cho phong trµo PN ViÖt Nam. LÇn ®Çu tiªn, trong lÞch sö ViÖt Nam cã mét chÝnh ®¶ng thÊu hiÓu s©u s¾c t×nh h×nh, ®Æc ®iÓm cña PN ViÖt Nam. D­íi sù l·nh ®¹o cña §¶ng, c¸c tæ chøc PN tiÒn th©n vµ héi LHPN ViÖt Nam trong tõng giai ®o¹n lÞch sö ®Òu cã nhiÒu ho¹t ®éng vËn ®éng, tæ chøc cho PN tham gia c¸c phong trµo c¸ch m¹ng cña ®Êt n­íc.

Sù ra ®êi cña tæ chøc héi LHPN ViÖt Nam ®· kÝch lÖ, ®éng viªn c¸c tÇng líp phô n÷, tr­íc lµ tr¸ch nhiÖm ®èi víi d©n téc, víi phô n÷ ViÖt Nam vµ sau lµ v× sù hßa b×nh, ph¸t triÓn, tiÕn bé cña phô n÷ trªn toµn thÕ giíi.

Cuéc kh¸ng chiÕn chèng ph¸p bïng næ, theo lêi kªu gäi kh¸ng chiÕn cña chñ tÞch HCM, phô n÷ c¶ n­íc ®· h¨ng h¸i tham gia phôc vô kh¸ng chiÕn. B»ng viÖc tÝch cùc h­ëng øng tham gia c¸c phong trµo “ Ngµy ®ång t©m”, “Hò g¹o cøu quèc, TuÇn lÔ vµng, B×nh d©n häc vô” ñng hé Nam bé kh¸ng chiÕn. Phô n÷ gãp phÇn quan träng, quyÕt ®Þnh trong chiÕn th¾ng lÞch sö §iÖn biªn phñ, kÕt thóc oanh liÖt 9 n¨m tr­êng kú kh¸ng chiÕn chèng thùc d©n ph¸p.

Giai ®o¹n 1954-1975 (thêi kú kh¸ng chiÕn chèng mü cøu n­íc ):

Trong suèt 21 n¨m chiÕn ®Êu chèng Mü ®Çy gian khæ, phô n÷ cïng nh©n d©n c¶ n­íc ®· thÓ hiÖn râ ý chÝ quyÕt t©m ®¸nh th¾ng giÆc ngo¹i x©m. §¹i héi ®ai biÓu phô n÷ toµn quèc lÇn thø II (1956) ®· x¸c ®Þnh nhiÖm vô quan träng nhÊt cña héi LHPN ViÖt nam thêi kú nµy lµ “ §oµn kÕt phô n÷ c¶ n­íc ®Ó cïng toµn d©n phÊn ®Êu x©y dùng n­íc ViÖt Nam hßa b×nh, thèng nhÊt, ®éc lËp, d©n chñ vµ giµu m¹nh. Th¾ng lîi cña cuéc kh¸ng chiÕn chèng mü cøu n­íc, cã sù ®ãng gãp to lín cña phô n÷ hai miÒn Nam B¾c. Nh÷ng tÊm g­¬ng tiªu biÓu trong cuéc ®Êu tranh nµy m·i lµ nh÷ng liÖt sỹ n÷ mµ lÞch sö ngµn ®êi ghi tªn” Anh hïng lùc l­îng vò trang Hoµng Ng©n, M¹c ThÞ B­ëi, Ng« ThÞ Chiªn, n÷ t­íng NguyÔn ThÞ §Þnh.

Giai ®o¹n 1986 ®Õn nay ( thêi kú ®æi míi vµ ph¸t triÓn ®Êt n­íc) : B¸m s¸t nhiÖm vô chính trÞ cña ®Êt n­íc nhu cÇu nguyÖn väng cña c¸c tÇng líp phô n÷, héi LHPN ViÖt Nam ®· n¨ng ®éng, s¸ng t¹o, ®æi míi néi dung, ph­¬ng thøc ho¹t ®éng, hµi hßa gi÷a c«ng t¸c vËn ®éng víi ch¨m lo lîi Ých thiÕt thùc cña phô n÷. Héi LHPN ®· ph¸t ®éng nhiÒu phong trµo thi ®ua yªu n­íc, mang ý nghÜa chÝnh trÞ x· héi, nh©n v¨n s©u s¾c kh¬i dËy truyÒn thèng t­¬ng th©n, t­¬ng ¸i, tiÒm n¨ng råi rµo cña c¸c tÇng líp phô n÷.

C¸c phong trµo thi ®ua “ Phô n÷ tÝch cùc häc tËp, lao ®éng, s¸ng t¹o, X©y dùng gia ®×nh h¹nh phóc”, g¾n víi ®Èy m¹nh cuéc vËn ®éng häc tËp vµ lµm theo tÊm g­¬ng ®¹o ®øc Hå chÝ Minh, x©y dùng ng­êi phô n÷ viÖt nam trong thêi kú CNH_H§H ®Êt n­íc víi phÈm chÊt ®¹o ®øc “ Tù tin, tù träng, trung hËu, ®¶m ®ang” ®­îc ®«ng ®¶o phô n÷ tham gia ®· cã søc lan táa trë thµnh phong trµo hµnh ®éng c¸ch m¹ng lín cña phô n÷.

Ph¸t huy truyÒn thèng tèt ®Ñp cña phô n÷ ViÖt Nam trong suèt chÆng ®­êng 93 n¨m qua , Héi LHPN ViÖt Nam tiÕp tôc phÊn ®Êu lµm tèt chøc n¨ng ®¹i diÖn, ch¨m lo b¶o vÖ quyÒn vµ lîi Ých chÝnh ®¸ng hîp ph¸p cho phô n÷, ®oµn kÕt, tËp hîp, vËn ®éng phô n÷ tham gia sinh ho¹t héi, x©y dùng tæ chøc héi v÷ng m¹nh, ph¸t huy truyÒn thèng tèt ®Ñp cña phô n÷ viÖt nam “ Anh hïng bÊt khuÊt, trung hËu, ®¶m ®ang”, gãp phÇn xøng ®¸ng vµo sù nghiÖp x©y dùng vµ b¶o vÖ tæ quèc.

Héi LHPN ViÖt Nam tiÕp tôc thùc hiÖn tèt nhiÖm vô , ®Ò xuÊt víi ®¶ng, nhµ n­íc nh÷ng chñ tr­¬ng chÝnh s¸ch ph¸p luËt cã liªn quan ®Õn phô n÷ vµ trÎ em, t¨ng c­êng c«ng t¸c tuyªn truyÒn gi¸o dôc chính trị, tư tưởng, truyền thống, rèn luyện đạo đức lối sống của PN VN, vận động hội viên PN tiếp tục thi đua thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua “ PN tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với việc “ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách HCM” 2 cuộc vận động “ xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”, “ Rèn luyện phẩm chất đạo đức PN VN: Tù tin, tù träng, trung hËu, ®¶m ®ang, và các nhiệm vụ trọng tâm công tác hội.

G¾n liÒn víi sự phát triển của phô n÷ ViÖt Nam, phô n÷ xã Định Hải tõ ngµy ®­îc thµnh lËp ®Õn nay d­íi sù l·nh ®¹o cña cÊp ñy §¶ng, trải qua c¸c thêi kú, ®«ng ®¶o lùc l­îng c¸n bé phô n÷ ®· phÊn ®Êu hoµn thµnh träng tr¸ch §¶ng giao trong tõng thêi kú cña c¸ch m¹ng, trong sù nghiÖp ®æi míi ®Êt n­íc; Và ngày nay, phô n÷ §Þnh Hải vÉn tiÕp tôc ph¸t huy truyÒn thèng cña phô n÷ ViÖt Nam “anh hïng  - bÊt khuÊt - trung hËu - ®¶m ®ang”. Luôn thùc hiÖn tốt chñ tr­¬ng ®­êng lèi cña §¶ng, chÝnh s¸ch ph¸p luËt cña Nhµ n­íc, tuyªn truyÒn ph¸t ®éng héi viªn phô n÷ h­ëng øng tham gia thùc hiÖn phong trµo thi ®ua “ phô n÷ tÝch cùc häc tËp, lao ®éng, s¸ng t¹o, x©y dùng gia ®×nh h¹nh phóc, c¸c cuéc v©n ®éng nh­: cuéc vËn ®éng “x©y dùng m« h×nh gia ®×nh 5 kh«ng 3 s¹ch, “ Nhà sạch, vườn đẹp”, cải tạo vườn tạp, xây dựng vườn mẫu và các nhiÖm vô träng t©m c«ng t¸c hội, đặc biệt là cuộc vận động Mái ấm tình thương, mẹ đỡ đầu...

 C¸c thÕ hÖ phô n÷ qua c¸c thêi kú, ®· tÝch cùc tham gia x©y dùng tæ chøc héi trong s¹ch v÷ng  m¹nh, tû lÖ tËp hîp phô n÷ tham gia sinh ho¹t héi n¨m sau cao h¬n n¨m tr­íc. §éi ngò c¸n bé héi lu«n ®­îc quan t©m ®µo t¹o, båi d­ìng, tËp huÊn kü n¨ng nghiÖp vô c«ng t¸c héi cã ph­¬ng ph¸p vËn ®éng quÇn chóng, nhiÖt t×

Phát huy truyền thống vẻ vang của Hội LHPN Việt Nam,Hội LHPN Định Hải đã ra sức Thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng 93 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam 20/10/1930- 20/10/2023. Góp phần quan trọng cùng Đảng bộ và nhân dân trong toàn xã thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2023. Nhân dịp kû niÖm này,  Ban Th­êng vô héi LHPN x· nhµ ph¸t ®éng toµn thÓ c¸n bé héi viªn PN trong x·, thi ®ua phÊn ®Êu thùc hiÖn tèt nhiÖm vô träng t©m trong thêi gian tíi cô thÓ lµ .

         Thứ nhất: ChÊp hµnh tèt chñ tr­¬ng, đưêng lèi cña §¶ng, chính sách ph¸p luËt cña Nhµ n­íc,  nhiÖm vô cña héi LHPN ViÖt Nam, gãp phÇn x©y dùng tæ chøc héi v÷ng m¹nh, lu«n gi÷ g×n vµ ph¸t huy truyÒn thèng tèt ®Ñp cña người phụ nữ Việt NamAnh hïng bÊt khuÊt, trung hËu ,®¶m ®ang

        Thứ Hai: TiÕp tôc h­ëng øng c¸c cuéc vËn ®éng phong trµo thi ®ua yªu n­íc, phong trµo thi ®ua PN tÝch cùc häc tËp lao ®éng s¸ng t¹o, x©y dùng gia ®×nh h¹nh phóc vµ  nhiÖm vô träng t©m c«ng t¸c héi, g¾n víi cuéc vËn ®éng x©y dùng m« h×nh gia ®×nh 5 kh«ng 3 s¹ch, đặc biệt tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Chung tay xây dựng nông thôn mới” góp phần quan trọng cùng với Đảng bộ và nhân dân trong xã giữ vững và phát huy hơn nữa trong các phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao , nâng thôn mới  kiểu mẫu.    

       Tiếp tục tham gia phong trào thi đua xây dựng mô hình nhà sạch vườn đẹp dựa trên các tiêu chí 3 sạch : sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ và tiêu chí vườn đẹp trong gia đình có quy hoạch cây cối phù hợp, có lối đi lại tạo khung cảnh thông thoáng, đảm bảo vệ sinh môi trường. Tham gia cải tạo vườn tạp, xây dựng vườn mẫu.

          Mỗi hộ gia đình nên có thùng hoặc túi đựng rác thải và thực hiện xử lý phân loại rác thải tại nhà. Đối với hộ chăn nuôi thường xuyên rọn dẹp vệ sinh chuồng trại, phun khử trùng và sử dụng chế phẩm vi sinh để giảm mùi. Khu vực chăn nuôi cách xa khu vực nhà ăn ….

          + Mỗi cán bộ hội viên phụ nữ cần phát huy tinh thần tự giác để giữ gìn vệ sinh chung của thôn xóm. Hàng ngày chị em cần dành thời gian khoảng 10 – 15 phút để quét dọn từ trong nhà ra ngoài ngõ nhà mình. Những hộ gia đình ở cạnh các trục đường thường xuyên quét rọn, vệ sinh trục đường đầu ngõ của nhà mình

          Thứ ba : Thường xuyên quan tâm, thăm hỏi, động viên các đối tượng là gia ®×nh héi viªn, phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

¤n l¹i truyÒn thèng vÎ vang cña PNVN trong suèt chÆng ®­êng 93 n¨m qua, cïng víi sù t«n vinh cña toµn x· héi ®èi víi PN. PN §Þnh Hải quyÕt t©m ®oµn kÕt phÊn ®Êu hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ công tác hội và cïng víi §¶ng Bé vµ nh©n d©n trong toàn xã thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2023.

                                                                               BCH Hội PN xã Định Hải

 

KỈ NIỆM 93 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI LHPN VIỆT NAM

Đăng lúc: 20/10/2023 14:55:26 (GMT+7)

TUYÊN TRUYỀN KỈ NIỆM 93 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI LHPN VIỆT NAM

Trải qua 93 n¨m x©y dùng vµ ph¸t triÓn, d­íi sù l·nh ®¹o tµi t×nh, s¸ng suèt cña §¶ng, Héi LHPN ViÖt Nam ngµy cµng xøng ®¸ng lµ tæ chøc ®¹i diÖn, ch¨m lo b¶o vÖ quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p chÝnh ®¸ng cña phô n÷ ViÖt Nam. Héi LHPN ViÖt Nam ®· gi÷ v÷ng vai trß nßng cèt trong phong trµo Phụ nữ, kh«ng ngõng ®æi míi néi dung, ph­¬ng thøc ho¹t ®éng nh»m ph¸t huy mäi tiÒm n¨ng, søc s¸ng t¹o cña c¸c tÇng líp phụ nữ, ®ãng gãp quan träng trªn c¸c lÜnh vùc cña ®êi sèng x· héi, gãp phÇn thùc hiÖn nhiÖm vô ph¸t triÓn kinh tÕ- x· héi ®¸p øng thêi kú CNH-H§H cña ®Êt n­íc vµ héi nhËp quèc tÕ.

Ngµy 3/2/1930, §¶ng céng s¶n ViÖt Nam ra ®êi, më ra mét b­íc ngoÆt quyÕt ®Þnh cho phong trµo PN ViÖt Nam. LÇn ®Çu tiªn, trong lÞch sö ViÖt Nam cã mét chÝnh ®¶ng thÊu hiÓu s©u s¾c t×nh h×nh, ®Æc ®iÓm cña PN ViÖt Nam. D­íi sù l·nh ®¹o cña §¶ng, c¸c tæ chøc PN tiÒn th©n vµ héi LHPN ViÖt Nam trong tõng giai ®o¹n lÞch sö ®Òu cã nhiÒu ho¹t ®éng vËn ®éng, tæ chøc cho PN tham gia c¸c phong trµo c¸ch m¹ng cña ®Êt n­íc.

Sù ra ®êi cña tæ chøc héi LHPN ViÖt Nam ®· kÝch lÖ, ®éng viªn c¸c tÇng líp phô n÷, tr­íc lµ tr¸ch nhiÖm ®èi víi d©n téc, víi phô n÷ ViÖt Nam vµ sau lµ v× sù hßa b×nh, ph¸t triÓn, tiÕn bé cña phô n÷ trªn toµn thÕ giíi.

Cuéc kh¸ng chiÕn chèng ph¸p bïng næ, theo lêi kªu gäi kh¸ng chiÕn cña chñ tÞch HCM, phô n÷ c¶ n­íc ®· h¨ng h¸i tham gia phôc vô kh¸ng chiÕn. B»ng viÖc tÝch cùc h­ëng øng tham gia c¸c phong trµo “ Ngµy ®ång t©m”, “Hò g¹o cøu quèc, TuÇn lÔ vµng, B×nh d©n häc vô” ñng hé Nam bé kh¸ng chiÕn. Phô n÷ gãp phÇn quan träng, quyÕt ®Þnh trong chiÕn th¾ng lÞch sö §iÖn biªn phñ, kÕt thóc oanh liÖt 9 n¨m tr­êng kú kh¸ng chiÕn chèng thùc d©n ph¸p.

Giai ®o¹n 1954-1975 (thêi kú kh¸ng chiÕn chèng mü cøu n­íc ):

Trong suèt 21 n¨m chiÕn ®Êu chèng Mü ®Çy gian khæ, phô n÷ cïng nh©n d©n c¶ n­íc ®· thÓ hiÖn râ ý chÝ quyÕt t©m ®¸nh th¾ng giÆc ngo¹i x©m. §¹i héi ®ai biÓu phô n÷ toµn quèc lÇn thø II (1956) ®· x¸c ®Þnh nhiÖm vô quan träng nhÊt cña héi LHPN ViÖt nam thêi kú nµy lµ “ §oµn kÕt phô n÷ c¶ n­íc ®Ó cïng toµn d©n phÊn ®Êu x©y dùng n­íc ViÖt Nam hßa b×nh, thèng nhÊt, ®éc lËp, d©n chñ vµ giµu m¹nh. Th¾ng lîi cña cuéc kh¸ng chiÕn chèng mü cøu n­íc, cã sù ®ãng gãp to lín cña phô n÷ hai miÒn Nam B¾c. Nh÷ng tÊm g­¬ng tiªu biÓu trong cuéc ®Êu tranh nµy m·i lµ nh÷ng liÖt sỹ n÷ mµ lÞch sö ngµn ®êi ghi tªn” Anh hïng lùc l­îng vò trang Hoµng Ng©n, M¹c ThÞ B­ëi, Ng« ThÞ Chiªn, n÷ t­íng NguyÔn ThÞ §Þnh.

Giai ®o¹n 1986 ®Õn nay ( thêi kú ®æi míi vµ ph¸t triÓn ®Êt n­íc) : B¸m s¸t nhiÖm vô chính trÞ cña ®Êt n­íc nhu cÇu nguyÖn väng cña c¸c tÇng líp phô n÷, héi LHPN ViÖt Nam ®· n¨ng ®éng, s¸ng t¹o, ®æi míi néi dung, ph­¬ng thøc ho¹t ®éng, hµi hßa gi÷a c«ng t¸c vËn ®éng víi ch¨m lo lîi Ých thiÕt thùc cña phô n÷. Héi LHPN ®· ph¸t ®éng nhiÒu phong trµo thi ®ua yªu n­íc, mang ý nghÜa chÝnh trÞ x· héi, nh©n v¨n s©u s¾c kh¬i dËy truyÒn thèng t­¬ng th©n, t­¬ng ¸i, tiÒm n¨ng råi rµo cña c¸c tÇng líp phô n÷.

C¸c phong trµo thi ®ua “ Phô n÷ tÝch cùc häc tËp, lao ®éng, s¸ng t¹o, X©y dùng gia ®×nh h¹nh phóc”, g¾n víi ®Èy m¹nh cuéc vËn ®éng häc tËp vµ lµm theo tÊm g­¬ng ®¹o ®øc Hå chÝ Minh, x©y dùng ng­êi phô n÷ viÖt nam trong thêi kú CNH_H§H ®Êt n­íc víi phÈm chÊt ®¹o ®øc “ Tù tin, tù träng, trung hËu, ®¶m ®ang” ®­îc ®«ng ®¶o phô n÷ tham gia ®· cã søc lan táa trë thµnh phong trµo hµnh ®éng c¸ch m¹ng lín cña phô n÷.

Ph¸t huy truyÒn thèng tèt ®Ñp cña phô n÷ ViÖt Nam trong suèt chÆng ®­êng 93 n¨m qua , Héi LHPN ViÖt Nam tiÕp tôc phÊn ®Êu lµm tèt chøc n¨ng ®¹i diÖn, ch¨m lo b¶o vÖ quyÒn vµ lîi Ých chÝnh ®¸ng hîp ph¸p cho phô n÷, ®oµn kÕt, tËp hîp, vËn ®éng phô n÷ tham gia sinh ho¹t héi, x©y dùng tæ chøc héi v÷ng m¹nh, ph¸t huy truyÒn thèng tèt ®Ñp cña phô n÷ viÖt nam “ Anh hïng bÊt khuÊt, trung hËu, ®¶m ®ang”, gãp phÇn xøng ®¸ng vµo sù nghiÖp x©y dùng vµ b¶o vÖ tæ quèc.

Héi LHPN ViÖt Nam tiÕp tôc thùc hiÖn tèt nhiÖm vô , ®Ò xuÊt víi ®¶ng, nhµ n­íc nh÷ng chñ tr­¬ng chÝnh s¸ch ph¸p luËt cã liªn quan ®Õn phô n÷ vµ trÎ em, t¨ng c­êng c«ng t¸c tuyªn truyÒn gi¸o dôc chính trị, tư tưởng, truyền thống, rèn luyện đạo đức lối sống của PN VN, vận động hội viên PN tiếp tục thi đua thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua “ PN tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với việc “ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách HCM” 2 cuộc vận động “ xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”, “ Rèn luyện phẩm chất đạo đức PN VN: Tù tin, tù träng, trung hËu, ®¶m ®ang, và các nhiệm vụ trọng tâm công tác hội.

G¾n liÒn víi sự phát triển của phô n÷ ViÖt Nam, phô n÷ xã Định Hải tõ ngµy ®­îc thµnh lËp ®Õn nay d­íi sù l·nh ®¹o cña cÊp ñy §¶ng, trải qua c¸c thêi kú, ®«ng ®¶o lùc l­îng c¸n bé phô n÷ ®· phÊn ®Êu hoµn thµnh träng tr¸ch §¶ng giao trong tõng thêi kú cña c¸ch m¹ng, trong sù nghiÖp ®æi míi ®Êt n­íc; Và ngày nay, phô n÷ §Þnh Hải vÉn tiÕp tôc ph¸t huy truyÒn thèng cña phô n÷ ViÖt Nam “anh hïng  - bÊt khuÊt - trung hËu - ®¶m ®ang”. Luôn thùc hiÖn tốt chñ tr­¬ng ®­êng lèi cña §¶ng, chÝnh s¸ch ph¸p luËt cña Nhµ n­íc, tuyªn truyÒn ph¸t ®éng héi viªn phô n÷ h­ëng øng tham gia thùc hiÖn phong trµo thi ®ua “ phô n÷ tÝch cùc häc tËp, lao ®éng, s¸ng t¹o, x©y dùng gia ®×nh h¹nh phóc, c¸c cuéc v©n ®éng nh­: cuéc vËn ®éng “x©y dùng m« h×nh gia ®×nh 5 kh«ng 3 s¹ch, “ Nhà sạch, vườn đẹp”, cải tạo vườn tạp, xây dựng vườn mẫu và các nhiÖm vô träng t©m c«ng t¸c hội, đặc biệt là cuộc vận động Mái ấm tình thương, mẹ đỡ đầu...

 C¸c thÕ hÖ phô n÷ qua c¸c thêi kú, ®· tÝch cùc tham gia x©y dùng tæ chøc héi trong s¹ch v÷ng  m¹nh, tû lÖ tËp hîp phô n÷ tham gia sinh ho¹t héi n¨m sau cao h¬n n¨m tr­íc. §éi ngò c¸n bé héi lu«n ®­îc quan t©m ®µo t¹o, båi d­ìng, tËp huÊn kü n¨ng nghiÖp vô c«ng t¸c héi cã ph­¬ng ph¸p vËn ®éng quÇn chóng, nhiÖt t×

Phát huy truyền thống vẻ vang của Hội LHPN Việt Nam,Hội LHPN Định Hải đã ra sức Thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng 93 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam 20/10/1930- 20/10/2023. Góp phần quan trọng cùng Đảng bộ và nhân dân trong toàn xã thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2023. Nhân dịp kû niÖm này,  Ban Th­êng vô héi LHPN x· nhµ ph¸t ®éng toµn thÓ c¸n bé héi viªn PN trong x·, thi ®ua phÊn ®Êu thùc hiÖn tèt nhiÖm vô träng t©m trong thêi gian tíi cô thÓ lµ .

         Thứ nhất: ChÊp hµnh tèt chñ tr­¬ng, đưêng lèi cña §¶ng, chính sách ph¸p luËt cña Nhµ n­íc,  nhiÖm vô cña héi LHPN ViÖt Nam, gãp phÇn x©y dùng tæ chøc héi v÷ng m¹nh, lu«n gi÷ g×n vµ ph¸t huy truyÒn thèng tèt ®Ñp cña người phụ nữ Việt NamAnh hïng bÊt khuÊt, trung hËu ,®¶m ®ang

        Thứ Hai: TiÕp tôc h­ëng øng c¸c cuéc vËn ®éng phong trµo thi ®ua yªu n­íc, phong trµo thi ®ua PN tÝch cùc häc tËp lao ®éng s¸ng t¹o, x©y dùng gia ®×nh h¹nh phóc vµ  nhiÖm vô träng t©m c«ng t¸c héi, g¾n víi cuéc vËn ®éng x©y dùng m« h×nh gia ®×nh 5 kh«ng 3 s¹ch, đặc biệt tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Chung tay xây dựng nông thôn mới” góp phần quan trọng cùng với Đảng bộ và nhân dân trong xã giữ vững và phát huy hơn nữa trong các phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao , nâng thôn mới  kiểu mẫu.    

       Tiếp tục tham gia phong trào thi đua xây dựng mô hình nhà sạch vườn đẹp dựa trên các tiêu chí 3 sạch : sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ và tiêu chí vườn đẹp trong gia đình có quy hoạch cây cối phù hợp, có lối đi lại tạo khung cảnh thông thoáng, đảm bảo vệ sinh môi trường. Tham gia cải tạo vườn tạp, xây dựng vườn mẫu.

          Mỗi hộ gia đình nên có thùng hoặc túi đựng rác thải và thực hiện xử lý phân loại rác thải tại nhà. Đối với hộ chăn nuôi thường xuyên rọn dẹp vệ sinh chuồng trại, phun khử trùng và sử dụng chế phẩm vi sinh để giảm mùi. Khu vực chăn nuôi cách xa khu vực nhà ăn ….

          + Mỗi cán bộ hội viên phụ nữ cần phát huy tinh thần tự giác để giữ gìn vệ sinh chung của thôn xóm. Hàng ngày chị em cần dành thời gian khoảng 10 – 15 phút để quét dọn từ trong nhà ra ngoài ngõ nhà mình. Những hộ gia đình ở cạnh các trục đường thường xuyên quét rọn, vệ sinh trục đường đầu ngõ của nhà mình

          Thứ ba : Thường xuyên quan tâm, thăm hỏi, động viên các đối tượng là gia ®×nh héi viªn, phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

¤n l¹i truyÒn thèng vÎ vang cña PNVN trong suèt chÆng ®­êng 93 n¨m qua, cïng víi sù t«n vinh cña toµn x· héi ®èi víi PN. PN §Þnh Hải quyÕt t©m ®oµn kÕt phÊn ®Êu hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ công tác hội và cïng víi §¶ng Bé vµ nh©n d©n trong toàn xã thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2023.

                                                                               BCH Hội PN xã Định Hải

 

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC